logo

Yusufeli İçin Bakanlar Kurulu Kararı Çıktı

Yusufeli’nin yeniden yerleşim sorununu kolaylaştıracak çalışmaların ana gövdesini oluşturan İskan Kanunu’na geçici 8. Maddenin eklenmesiyle uzun zamandır Yusufeli’nin beklediği bakanlar kurulu kararı bugün itibariyle resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan bakanlar kurulu kararı ile iskan mevzuatı açısından önemli bir aşama kaydedilmiş oldu. Yusufeli ile birlikte ilk olacak bu bakanlar kurulu kararı iskan mevzuatı açısından başka yerlere de örneklik teşkil edecek.

Yayımlanan mevzuat aşağıdaki gibi olup konuyla ilgili açıklamalar daha sonraki süreçlerde de gelişmelerin ilçe halkı ile paylaşılacağı belirtildi.

Bu süreçlerin aşılması ile ilgili bir açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “bu mevzuatın oluşmasında büyük emekleri geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan ve bürokratlarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik Bey’e, yoğun emeklerinden ötürü Artvin Milletvekilimiz Dr. İsrafil Kışla Bey’ e ve ilçe kaymakamımız Ömer Dereci Bey’e şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İşte Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 2015/7877 olan Yusufeli’nin yeniden kurulmasına ilişkin çıkan Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede “ Ekli “Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17/4/2015 tarihli ve 10727 sayılı yazısı üzerine, 5543 sayılı İskân Kanununun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri Ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Artvin İli, Yusufeli İlçe Merkezinin, 16/4/2008 tarihli ve 5753 sayılı Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile belirlenen alana naklinde, bu alanda iskân edilecek aileler ile Yusufeli Barajı ve HES Projesi yapımından etkilenen köyler için yeniden yapılacak iskân etütleri sonrasında belirlenecek alanlarda iskân edilecek ailelerin hak sahipliği ve borçlandırılmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Hukuki dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun geçici

8 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Hak sahibi olma şartları

MADDE 3- (1) Hak sahibi olabilmek için, 5543 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen aile vasfını haiz olma şartı aranır.

(2) İskân duyurusu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilecek bir tarihte ilgililerce düzenlenip imza altına alınır ve tutanak ile askıya çıkarılarak, 30 günlük askı süresi sonrasında yine tutanak ile askıdan indirilir. Duyuru süresince veya askıdan inmeyi takip eden 60 günlük süre içerisinde iskân talep eden aileler müracaatta bulunacak olup, belirlenen süreler geçirildikten sonraki müracaatlar kabul edilmez.

(3) Kamulaştırma sahasında taşınmazı bulunanların devlet eliyle iskân edilebilmeleri için, 1000 TL peşinat bedelini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)’nün bütçesine gelir kaydedilmek üzere DSİ’nin bildireceği hesaba yatırmaları ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla mevcut yerleşim biriminde ikamet ettiklerini belgelemeleri gerekmektedir.

(4) Kamulaştırma sahasında taşınmazı bulunan ailelerin geçim imkânlarını kaybedip kaybetmediklerine bakılmaz ve İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri hükümleri uygulanmaz.

(5) 11/9/2014 tarihinden geriye doğru 3 yıldır kamulaştırma sahasında kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyen aileler, kamulaştırılacak taşınmazı olmasa dahi hak sahibi kabul edilirler.

(6) 11/9/2014 tarihinden geriye doğru olmak üzere kamulaştırma sahasında en az 3 yıl öncesinden beri ticari vergi kaydı olan iş yerinin öncellikle mülk sahibine (maliklerin birden fazla olması durumunda tamamının istemesi halinde) ve yeterli nitelik ve sayıda olması halinde kiracılara, yeni yerleşim yerinde yapılacak ticaret merkezinde, mevcut kapalı alandaki ticari faaliyetine uygun nitelikte ve ticaret merkezinin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, hak sahibi olmaları şartıyla yeni işyeri borçlandırılarak verilebilir.

(7) Planlanan yeni yerleşim yerlerinde 5543 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen aile vasfını haiz olma şartı ve 11/9/2014 tarihinden geriye doğru 5 yıl içerisinde herhangi bir tarihte köyde ikamet ettiği Valilik veya Kaymakamlıkça yaptırılacak inceleme sonucu belgelenenlerin, planlanan alanın ikamet ettikleri köy idari sınırlarında olup olmadığına bakılmaksızın arsa satın almaları da mümkündür. Bu ailelerin müracaatları hâlinde, uygun miktar ve özellikte üretilecek parsellerin satışında, kredi limitlerinin belirlenmesinde ve borçlandırma ile ilgili konularda 5543 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği yapılan uygulamalara ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Hak sahibi aileler satın aldıkları arsa üzerine kendileri konutlarını yaptırabileceği gibi, Kendi Evini Yapana Yardım (KEYY) metoduyla kredi kullanarak da konutlarını yaptırabilirler.

(8) Yedinci fıkra uygulamasından sonra kalan rezerv parsellerden köy nüfusuna kayıtlı olanların da faydalanması mümkündür.

(9) Yapılan fiziksel yerleşimin düzenlenmesi duyurularına müracaat eden ve hak sahiplik şartlarını taşıdıkları tespit edilen ailelerin yeniden müracaat etmesi gerekmemekte olup, bu aileler de hak sahibi kabul edilerek yedinci fıkra hükümlerinden faydalanırlar.

(10) İkamete ilişkin belge Adres Kayıt Sisteminden alınır ve mülki idare amirince onaylanır.

(11) Mahalli İskân Komisyonunda DSİ temsilcisi de yer alır.

Borçlandırma

MADDE 4- (1) Devlet eliyle iskân kapsamında hak sahibi olanlar sadece konut ve/veya işyeri maliyetleri ile arazi ve arsa bedelleri için borçlandırılacak olup imar planı, alt yapı, sosyal donatılar ve kamuya ait binaların maliyeti borca yansıtılmaz.

(2) Tespit olunan borçlandırma bedelleri, borçlandırmayı takip eden 60’ıncı ayda ilk taksiti alınmak üzere, 15 yılda ve 15 eşit taksitle faizsiz olarak tahsil olunur.

(3) Konut, işyerleri, arsa ve arazilere ait geri ödemeler hak sahipleri tarafından DSİ bütçesine gelir kaydedilmek üzere DSİ’nin bildireceği hesaba yatırılır. Konut ve işyerlerinin geri ödemeleri DSİ bütçesine gelir kaydedilir. Tahsil ve takibe ilişkin işlemler DSİ tarafından yapılır.

Nakiller

MADDE 5- (1) Konutların tesliminden itibaren en geç 30 gün içinde aileler mevcut konutlarını boşaltarak yeni konutlarına taşınır. Bu süre içerisinde yerlerini terk etmeyen ailelerin konutları Artvin Valiliğince 15 gün içinde boşaltılır.

(2) Yeni iskân alanına nakillerde ihtiyaç sahibi ailelere, Artvin Valiliği ve DSİ tarafından gerekli araç yardımı sağlanabilir.

Kamulaştırma

MADDE 6- (1) Mevcut yerleşim yerlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılara karşılık, yeni yerleşim yerlerinde ilgili kurumunca talep edilmesi halinde yeni yapılar yapılır. Ancak bu yapılar dışında ihtiyaç doğması halinde yeni yapılar ilgili kurumlarınca yapılır.

(2) Yeni yerleşim yerlerinde yapılacak olan kamu yapıları, sosyal donatılar ve işyerlerine karşılık mevcut yerleşim yerlerinde bulunan ilgili kurumların söz konusu yapıları ve bu yapıların bulunduğu yerleri için DSİ tarafından herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmez. Bu donatıların bulunduğu taşınmazlar, ilgili kurumlar tarafından muvafakat edilerek DSİ’ye bedelsiz devredilir. Taşınmazların devir, tescil ve diğer işlemler ilgili kurum, DSİ ve Artvin Valiliğince yerine getirilir.

(3) Konut, işyerleri, arsa ve arazilere ait tapu, temlik, tescil, ipotek, devir, kat mülkiyeti, takyit, geri alma ve diğer işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılır. Katma değer vergisi hak sahiplerince karşılanır.

(4) Yeni yerleşim alanlarında özel mülkiyete konu taşınmazların bulunması durumunda bu taşınmazlar DSİ tarafından kamulaştırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iskân uygulamalarında kullanılmak üzere Hazine adına bedelsiz devredilir.

Diğer hususlar

MADDE 7- (1) Hak sahibi olarak belirlenenlerden, yeni yerleşim yerinde planlanan alanda konut istemeyenler, diğer hak sahipleri için yapılacak konut ve işyeri talepleri alındıktan sonra fazla konut alanı bulunması hâlinde sadece konut arsası alarak borçlanabilirler. Hak sahipliği şartlarını taşıyan ailelerin bu yönde müracaatları hâlinde, uygun miktar ve özellikte arsa 1 yıl geri ödemesiz 3 yıl ve 3 eşit taksitle faizsiz olarak ödenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından satılır. Aileler, satın aldıkları arsa üzerine imar planı ve belirlenecek mimariye uygun konutlarını kendileri yaptırabilir.

(2) Proje ve inşaatlara ilişkin hususlar ile kontrollük hizmetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılan ve yapılacak protokollere göre yürütülür.

(3) Bu Kararda yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür” şeklinde yayınlandı.

Ç.P.

Etiketler: » » »
Share
1347 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+6 = ?