logo

Muhtarlar İle Evlendirme Memurlarına Eğitim Verildi

 

Artvin Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi ve Evlendirme Yönetmeliği hakkında muhtarlar ve evlendirme memurlarına eğitim verdi.

Artvin Valiliği Çoruh Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Feramuz Çelik, Artvin Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları ile Artvin Belediye Başkanlığı Evlendirme Memuru katıldı.

Merkez İlçe Nüfus Müdürü Feramuz Çelik, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (Maks) ile muhtarlara tanınan yetki ve sorumluluklar hakkında yaptığı konuşmasında; “Muhtarların “https://maks.nvi.gov.tr/” internet adresinden “Muhtar İşlemleri” menüsünden sisteme giriş yapabildiklerini kaydederek Açılacak olan sayfadaki “Kullanıcı Adı” kısmına muhtarın T.C. Kimlik numarası yazıldıktan sonra, “Parola” kısmına kendisinin belirlemiş olduğu şifresi yazılmalıdır. Ekranda görülen görsel doğrulama rakamları da girildikten sonra yine ekranın sağında bulunan “Giriş” butonuna basılır. Açılan ekranda aşağıdaki yetkiler muhtarlarımızın kullanımına sunulmuştur” dedi.

Konuşmasında verilen yetkilerden de bahseden Çelik yaptığı sunumda şunları kaydetti: “Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama: Yetki alanı içindeki kişilerin adı-soyadı ve adres bilgileri girilerek, o adreste ikamet edip etmediği sorgulanabilmektedir.

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Üretme: T.C. kimlik numarası girdi parametresi ile yetki alanı içindeki kişiler adına onların talepleri doğrultusunda yerleşim yeri ve diğer adres belgesi üretilmekte, dolayısıyla bireysel bazda yetki alanıyla sınırlı olmak üzere adres bilgisine erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca, ergin olmayan veya kısıtlı olan kişi adına “yerleşim yeri ve diğer adres” belgesi talep eden kişiye ilişkin velisi/vasisi olup olmadığı yönünde Sistem üzerinden gerekli kontroller yapılarak uyarı verilmesi sağlanmaktadır.

Nüfus Cüzdanı Örneği Üretme: Muhtarlarımız kendi yetki alanlarında ikamet etmekte olan kişilerle sınırlı olmaksızın, tüm vatandaşlarımıza “Nüfus Cüzdanı Örneği” düzenleyebilirler.

Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi Üretme: Muhtarlarımız kendi yetki alanlarında ikamet etmekte olan kişilere “Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi” üretebilirler. Ayrıca, ergin olmayan veya kısıtlı olan kişi adına “yerleşim yeri ve diğer adres” belgesi talep eden kişiye ilişkin velisi/vasisi olup olmadığı yönünde Sistem üzerinden gerekli kontroller yapılarak uyarı verilmesi sağlanmaktadır.

Evlenme Ehliyet Belgesi: Bu yetki sadece Köy muhtarlarımıza tanınmıştır. Köy yetki alanlarında ikamet etmekte olan kişilere “Evlenme Ehliyet Belgesi” üretebilirler. Sistem Tarafından Verilen Uyarı Mesajları ve Anlamları, Belirtmiş olduğunuz adres, belirtmiş olduğunuz kişi adına kayıtlı değildir: Bu uyarı mesajı “Yerleşim Yeri Doğrulama Modülünde” verilmekte olup, kişinin, sorgulanan adreste ikamet etmediği anlamına gelmektedir.

Kişinin yerleşim yeri adresi yetki sınırlarınız içerisinde bulunmamaktadır: Bu uyarı mesajı “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Modülünde” verilmekte olup, sorgulanan kişinin adresinin muhtarlığın yetki alanı içerinde olmadığı anlamına gelmektedir.

Bu kişi için Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi düzenleme yetkiniz bulunmamaktadır:   Bu uyarı mesajı ‘ ‘Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi Modülünde” verilmekte olup, sorgulanan kişinin adresinin muhtarlığın yetki alanı içerinde olmadığı anlamına gelmektedir.

Kişi bulunamadı. Lütfen ilçe nüfus müdürlüğüne başvurunuz: “Kişi Bulunamadı” tanımlaması; kişinin ölü olabileceğini, gaiplik ya da ölüm araştırması yapıldığını veya T.C. vatandaşlığından çıktığını ortaya koyan bir tanımlama olup bu durumdaki şahısların durumunun bunlardan hangisi olduğunu öğrenmek için Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Muhtar İşlemleri Kılavuzu

Muhtarlarımızın yetki ve sorumluluklarını içeren ‘ ‘ Muhtar İşlemleri Kılavuzu” yeniden revize edilerek hazırlanmış olup bir örneği yazımız ekinde gönderilmiştir. (Ek-5) Ayrıca, anılan kılavuza; www.nvi.gov.tr. Adresinden “Sayfalar” başlığı altında yer alan “Adres İle İlgili Formlar” menüsünden ve muhtarlarımızın sisteme giriş sayfası olan www.maks.nvi.gov.tr. Adresindeki “Duyurular” kısmından da erişim sağlanması mümkündür.

Eğitimin İkinci konu başlığı olan nüfus hizmetleri kanununda muhtarlalar ile ilgili hükümler kısmında ise açıklamalarda bulunan Çelik Huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapıldığını kaydetti.

Muhtarların bildirim yükümlülüğünde muhtarlara düşen görevler konusunda da açıklamalarda bulunan Çelik şunları kaydetti.

“İl özel idareleri ve belediyeler bu Kanun uyarınca belirlenen standartlardaki adres bilgileri ile adres oluşumuna altyapı oluşturan yapı belgelerini, belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına işlemekle yükümlüdür.

Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.

Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri, bağlı bulundukları vesayet makamınca bildirilir. Adres bildirimi şahsen, posta veya elektronik posta ile yapılabilir.

Bildirim Süresi ve Güncelliği

Müstakil konut sahipleri ile apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumluları; sorumluluk alanlarındaki yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri, yirmi işgünü içinde, muhtarlar ve 50’nci maddede sayılan beyan yükümlülüğü olanlarla işbirliği içinde takip etmek ve ortaya çıkan farklılıkları muhtarlara bildirmekle yükümlüdür.

Yerleşim yeri adresi değişikliği bildirimlerine ilişkin listeler nüfus müdürlüklerince ilgili muhtarlıklara gönderilir.

Muhtarlar, bu Kanun uyarınca nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adresi değişiklikleri ile karşılaştırmak ve varsa bildirilmemiş olan değişiklikleri her ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür” dedi.

Adres Bilgilerinin Kullanımı

Teknik altyapısını tamamlamış olan muhtarlıklar sorumluluk alanlarındaki yerleşim yeri adres bilgilerinin güncelliğini takip etmek amacıyla Kimlik Paylaşımı Sistemine erişebilirler.

Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar. Adrese ilişkin bilgi ve belgeler nüfus müdürlüklerinden, Adres Paylaşımı Sisteminden veya Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlara uygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilebilir. Bu şekilde üretilen belgelerin güvenliği Bakanlığın tespit ettiği usûl ve esaslara göre sağlanır.

Ceza Hükümleri

Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

Adres Kayıt Sisteminin Oluşturulmasında Askı Süreci ve Alanda Kullanılan Formların İmhası

Geçici Madde 2-f) Elde edilen kayıtlar, mahalle ve köy muhtarlıklarında altmış gün süreyle askıya çıkartılır. Askı süresince, itirazlar üzerine yapılacak inceleme sonucunda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından temin edilen bilgilere göre kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapılır. Bu çalışma ile kayıtların kesinleşmesi sonucunda alan uygulamasında kullanılan formlar 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahallî kurulların kararı ile yerinde imha edilir.

Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte Muhtarlar İle İlgili Hükümler

Mahalle ve köy muhtarları, sorumluluk alanlarındaki meydan, bulvar, cadde, sokak, küme evler ve bina levhalarının tam ve okunabilir durumda tutulmasından sorumludurlar. Muhtarlıklar, yılda en az iki defa sorumluluk alanlarındaki tüm levhaları kontrol ederek, levhalardaki aksaklık ve eksiklikleri yetkili idareye bildirir. Yetkili idareler muhtarlıklar tarafından kendilerine iletilen aksaklık ve eksiklikleri en geç bir ay içerisinde gidermekle yükümlüdür. Bina sahipleri de, binalarına takılan numara levhalarını korumakla yükümlüdür.

Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Muhtarlar İle İlgili Hükümler

Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimleri; muhtarlarca elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe, mümkün olmaması halinde ise kâğıt ortamında bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne yapılır.

Bildirim Süresi

Yöneticiler ve müstakil konut sahipleri sorumluluk alanlarında bulunan yerlerdeki adres değişikliklerini, adres beyan yükümlülüğü olanlar ile birlikte takip ederek, yirmi iş günü içinde muhtarlara bildirmekten sorumludurlar.

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

Talep halinde, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi nüfus müdürlüklerinden ya da Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlara uygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilebilir.

Adres değişikliğinin muhtarlarca bildirilmesi

Nüfus müdürlüklerince her ayın ilk haftasında adres değişikliğine ilişkin listeler muhtarlıklara bildirilir. Teknik alt yapısı uygun olan muhtarlıklar listeye ilişkin bilgileri Kimlik Paylaşımı Sisteminden elektronik ortamda alabilirler.

Muhtarlar; nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen adres değişikliklerine ilişkin bildirim listeleri ile müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumlularınca kendilerine bildirilen değişiklikleri alanda inceleyerek, varsa bildirilmemiş değişiklikleri ya da eksik veya farklı yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini belirleyip, liste üzerinde gerekli düzeltme ve ilaveleri yaptıktan sonra, her ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne teslim ederler.

Muhtarlarca gönderilen listeler üzerinde yapılan incelemede; Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler, nüfus müdürlüğünce adres beyanında bulunmak üzere davet edilir. Kişinin süresi içerisinde beyanda bulunmadığının tespit edilmesi halinde hakkında Kanunun 68 inci maddesine göre işlem yapılarak yerleşim yeri adres bilgisi güncellenir. Bu belgeler, 9/6/1995 tarihli ve 22308 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre saklanır.

İşlemlerde kullanılacak formlar ve temini

Yerleşim yeri ve diğer adreslere ilişkin formlar nüfus müdürlükleri ile kurumlardan, köy ve mahalle muhtarlıklarından veya Genel Müdürlüğün internet adresinden temin edilebileceği gibi standartlara uygun olmak şartı ile özel kuruluşlar tarafından da bastırılıp, dağıtımı yapılabilir.

Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinde Muhtarlar İle İlgili Hükümler

Adres Bildirim Yükümlülüğü

Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunan ve yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimler muhtarlarca yapılır.

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi; nüfus müdürlükleri, dış temsilciliklerimiz veya Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlardan belge üretebilen muhtarlıklarca düzenlenir.

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi düzenleyen memur veya muhtar tarafından imzalanarak ilgilisine verilir. Verilen belgenin geri izlemesi sistemde tutulur. Ayrıca evrak kaydı yapılmaz.

Müstakil konut sahipleri ve yöneticilerin sorumluluğu

Müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumluları, sorumluluk alanlarında bulunan yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri, konuta taşınanlarla birlikte takip ederek, ortaya çıkan farklılıkları yirmi iş günü içinde muhtarlara bildirmekten sorumludurlar.”

Yaklaşık 1,5 saat süren eğitim sonunda Nüfus Müdürü Çelik, muhtarların sorularını yanıtladı.

Share
742 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

7+8 = ?