logo

İSLAM FIKHINA GÖRE KADINA TANINAN MUAFİYETLER


Erhan Kırmızı
erhankirmizi@08olay.com

 

I.Muafiyet Kavramı

Muafiyet, “affedilmiş olmak, istisna ve imtiyaz” manalarına gelmektedir. Muafiyetle ilgili bir başka tanım ise şöyledir:” Muafiyet, mükelleflere kanunun eşit olarak yüklediği vergi ve resimlerde siyasi ,iktisadî, sosyal adalet , imara teşvik ve himaye gibi gerekçelerle istisnaya gidilmesidir.[1]

II.Kadına Tanınan Muafiyetler

1.Kadınlara Gusülde Tanınan Muafiyet

Kadınlarda, uzun veya örgülü saçların bütünü ıslanması gerekmez. Bu durumda, kadın, gusül için saçının örgüsünü açmak mecburiyetinde değildir. Şart olan, saçın diplerine suyun ulaştırılmasıdır. Saçlarda kuru yer kalsa bile, saç dipleri ıslandıktan sonra gusül sahih olur.

Erkeklerde durum böyle değildir. Çok uzun veya örgülü de olsa, erkekler, saçlarının tamamını yıkayıp ıslatmalıdırlar. Çünkü, saç, erkekler için ziynet değildir. Erkeğin saç uzatmasında bir gereklilik yoktur.[2]

2.Kadınlara Cuma Namazından Tanınan Muafiyet

Cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda icma vardır. Asr-ı saadetten beri hiçbir İslam müçtehit ve alimi bunun aksini söylememiş, bütün İslam ülkelerinde, her dönemde uygulama da böylece devam ede gelmiştir.

Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde cuma namazı kadınlara farz değildir. Ancak cuma namazında hazır olup da kılarlarsa, namazları sahih olur ve öğlen namazı yerine geçer. (bk. Abdurrahman Ceziri, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Çağrı yayınları, İstanbul 1993, II/534)[3]

3.Kadınların Bayram Namazından Muaf Olmaları

Bayanlara bayram namazı erkeklere olduğu gibi vacib değildir. Müsait ortam olduğunda kılarlarsa sevap kazanırlar.[4]

4.Kadınların Cemaate Devam Etmekten Muaf Olmaları

Fıkıh mezhepleri çeşitli delil ve sebeplere dayanarak kadınların cemaate gelmelerinin caiz olsa da cemaate devam hususunda erkekler gibi mecbur olmadıkları, böyle bir mükellefiyetten muaf oldukları görüşündedirler.[5]

Peygamber (sav)`in zamanında erkekler camiye gidip cemaatle namazlarını kıldıkları gibi kadınlar da camiye gidip namazlarını kılarlardı. Ümmü Atiyye`den rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) genç, başkasına kendini göstermeyen örtülü ve hayızlı kadınları bayram namazı yerine götürürdü. Ancak hayızlı kadınlar namaza iştirak etmemekle beraber diğer hayır işleri ve müslümanların davetine katılırlardı.

Peygamber (sav) Allah`ın kulları olan kadınların camilere gitmelerine engel olmayınız, buyurmuştur (Ebu Davud).

Yalnız Şafii mezhebine göre kadının evinde cemaatle kıldığı namaz, camide cemaatle kıldığı namazdan daha üstündür.

Hanefi mezhebine göre ise yaşlı müstesna, kadının camiye gitmesi doğru değildir.[6]

5.Kadınlara Oruçta Tanınan Muafiyet

Klasik kaynaklarımızda hayızlı ve lohusa kadınların oruçla mükellef olmadıklarında ittifak vardır.[7]

6.Kadınlara Zekatta Tanınan Muafiyet

Hanımların süs olarak taktığı takıların altın ve gümüş olmayanlarına zekat gerekmediği hususunda ittifak vardır . Fakat altın ve gümüş takıların zekata tabi olup olmadıkları hakkında sahabe döneminden itibaren farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirmelerdeki farklılıklar mezhepler içinde de görüş ayrılıklarına sebep olmuştur. Hanefi mezhebi dışındaki diğer üç mezhebin kadınların “Huliyyat” denilen zinet eşyalarını zekattan muaf tuttuğunu görüyoruz.[8]

Kadınların altın ve gümüş hariç, başka ziynet eşyaları, ne kadar çok olursa olsun, zekat nisabına dahil edilmez. Fakat kurban nisabına dahil edilir. Yani nisabın üstünde ziynet eşyası olan kadın zengindir, kurban kesmesi vaciptir.[9]

7.Mahremi Olmayan Kadının Haccın Edasından Muaf Tutulması

Eğer kadın onunla birlikte hacca gideceği bir mahremi yoksa kadın şer’i olarak güç yetiremez konumunda olur. Kadının üzerine bir mahrem bulana kadar hac farz değildir.[10]

8.Kadınlara İhramda Tanınan Elbise Muafiyeti

Kadınlar için erkeklerde olduğu gibi özel bir ihram kıyafeti söz konusu değildir. Kadınlar zağferan ve yalancı safran ile boyanmış olmamak şartı ile ihramlı iken dikişli giyebilirler.

Hac ve umrede kadınların başlarını örtmesi gereklidir. İhramlıyken yüzlerini örtmezler. Kadınlar telbiye, tekbir, tehlil salavat okurken ve dua ederken seslerini yükseltmezler. İhramlıyken ayakkabı, elbise, başörtüsü, çorap gibi her zaman giyindikleri kıyafetlerini giyebilirler.[11]

9.Kadınların Remel, Izdıba Ve Herveleden Muaf Tutulması

Kadınlar tavaf da hızlı ve çalımlı yürüyerek remel yapmazlar. Sa’y da yeşil direkler arasında koşar adımlarla yürüyerek hervele yapmazlar. [12]

10.Kadınların İhramdan Çıkarken Saçları Traş Etmekten Muaf Tutulması

İhramdan çıkarken saçlarını kesmezler, sadece kısaltırlar.[13]

11.Kadının Kendi Çocuğunu Emzirmesi Hukuki Değil Dini Bir Görevdir.

Genel kural olarak “çocuğu emzirmek anne için hukukî değil dînî bir vazifedir. Gönüllü emzirmedikçe buna zorlanamaz.”[14]

Dinî bir görev olarak (diyaneten) ana çocuğunu emzirmekle mükellef olmakla beraber hukukî bağlayıcılığı bakımından (kazaen) bu mükellefiyetin varlığı tartışmalıdır.[15]

Çoğunluk İslam fakihlerine göre,bir annenin kendi çocuğunu emzirmesi menduptur.Ancak emzirmek istemediği takdirde aşağıda belirteceğimiz istisnalar dışında kaza yoluyla emzirmeye zorlanamaz.Çünkü çocuğun emzirilme işi nafaka kapsamına girer ve bu da çocuğun babası üzerine vaciptir.Bu yüzden koca,karısını emzirmeye zorlayamaz.Çünkü ‘Emmeyi tamam yaptırmak isteyenler için,anneler çocuklarını iki bütün yıl emzirirler (Bakara 233)’ ayeti tavsiye niteliğindedir.

Aşağıdaki durumlarda anne çocuğunu emzirmeye zorlanabilir

1- Çocuğun,kendi annesinden başkasının sütünü emmemesi

2- Başka bir süt anne bulunamaması

3- Çocuğun babasının olmaması ve kendisinin de süt anne tutacak bir malının bulunmaması durumlarında anne çocuğunu emzirir.Burada gaye,çocuğu helak olmaktan kurtarmaktır.

Yukarıdaki durumların dışında,anne çocuğunu emzirmekten kaçındığı takdirde,babanın bir süt anne tutması gerekir.Süt anne,çocuğu öz annesinin yanında emzirir.

(Haricen Not = Sanırım hiçbir kadın çocuğunu emzirmek istememezlik yapmaz.Tabi ki bir sağlık sorunu veya daha farklı önemli bir sebep yoksa eğer)[16]

Anne, ilk ağız sütünü çocuğa vermemezlik edemez. Bu süt çocuk için hayatı önem taşır. Ondan sonra emzirmeyi reddebilir.(ibn Kesîr I/418)[17]

Çocuğunu emzirmek, anne üzerine diyaneten lazımdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de geçen, “Anneler çocuklarını tam iki sene emzirirler.” ifadesi, haber sigası ile tekitli emirdir.(Mevkufat, 1/597)[18]

12.Kadının Ev İşleri Yapması Hukuki Değil Dini Bir Görevdir.

Hanımların yemek ve ekmek pişirmesi, elbise yıkaması, oda süpürmesi, ev işlerini tertip ve düzenlemesi, kocasının yükünü hafifletmeye çalışması ahlaki birer görevdir ve şerefli bir hizmettir. (Hukuku İslamiyye Ö. N. Bilmen 2/483)[19]

Evin hanımının; evi temizlemesi, eşine ve çocuklarına yemek yapması, çocuklarıyla ilgilenerek kocasının yükünü hafifletmesi, hep kendisi için bir sadakadır. Dolayısıyla, beş vakit farz namazını kılmak şartıyla, evi için yaptığı her çalışma da ibadettir.[20]

13.Kadın Ev Harcamalarına Katılmak Zorunda Değildir

Ailenin ihtiyacını karşılama mükellefiyeti kocaya ait olduğundan, karısının parasına el koyma hakkı olmadığı gibi, evin geçimine katkıda bulunmasını istemeye ve buna zorlamaya da hakkı yoktur. Kadın da buna mecbur değildir ve böyle bir sorumluluk ve zorunluluk yoktur. Ancak kadın kendi özgür iradesiyle hiçbir baskı altında kalmadan aile geçimine katkıda bulunabilir.[21]

 

 

[1] YAKAR,Gülsüm, İSLAM FIKHINDA İBADETLERDE KADINA TANINAN MUÂFİYETLER,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  Yüksek Lisans Tezi,İstanbul 2014, s.35

[2] https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/gusul

[3] https://sorularlaislamiyet.com/cuma-namazi-kadinlara-farz-midir

[4] https://www.fetvameclisi.com/fetva-bayanlar-bayram-namazi-kilabilirler-mi-79897.html

[5] YAKAR,Gülsüm, a.g.e, s.85

[6] https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/kadinin-camiye-gidip-cemaatle-namaz-kilmasi-caiz-mi

[7]YAKAR,Gülsüm, a.g.e, s.93

[8] YAKAR,Gülsüm, a.g.e,s.103

[9] http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1106

[10] https://islamqa.info/tr/answers/5207/kadinin-mahremsiz-kafile-ile-birlikte-hacca-gitmesi

[11] http://www.umrebilgileri.com/kadin-ihram-elbisesi/

[12] http://www.umrebilgileri.com/kadin-ihram-elbisesi/

[13] http://www.umrebilgileri.com/kadin-ihram-elbisesi/

[14] YAMAN, Ahmet, İslam Aile Hukuku, Marifet Yayınları,İstanbul 1999,s.69

[15] http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=030103

[16] https://kuranyurdu.com/dinimize-gore-bir-kadin-cocugunu-emzirmek-zorunda-midir/

[17] https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/annenin-cocugunu-emzirme-zorunlulugu

[18] https://sorularlaislamiyet.com/kadinin-aile-icerisindeki-sorumluluklari-ve-kocasina-karsi-gorevleri-nelerdir

[19] https://sorularlaislamiyet.com/bir-kadin-cocuguna-ve-kocasina-bakmak-zorunda-midir-0

[20] https://sorularlaislamiyet.com/kadinlarin-evlerde-yaptigi-isler-icin-sevap-ve-mukafat-belirten-hadis-i-serifler-var-mi-kadin

[21] https://sorularlaislamiyet.com/kadinin-calistigini-ve-kazancini-esine-veya-aileye-harcama-zorunlulugu-var-mi-0

Share
203 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+10 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Başkan Kocatepe’nin Projeleri Tam Not Aldı

  22 Mart 2019 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Geçtiğimiz günlerde yazdığım yazımda Artvin Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe’nin projelerini tanıtacağı toplantıyı büyük bir merakla açıklamasını beklediğimi ifade etmiştim. Başkan Kocatepe’nin proje tanıtım toplantısını takip ettiğim gibi, projelerini tanıttığı kitapçığı da detaylıca inceledim. Açık söylemek gerekirse Artvin’deki belediye başkan adayları arasında özellikle ittifak adayları arasındaki mukayese de kesinlikle Başkan Kocatepe, proje bazında 2-0 öne geçmiş durumda. Daha öncek...
 • Artvin’de Milliyetçi Oylar MHP’de Mündemiçtir

  21 Mart 2019 Köşe Yazıları, Taha İbrahimoğlu

  Bu sefer ki belediye seçiminin kaderini Artvin’de milliyetçi tutumu benimseyen vatandaşların oyları belirleyecek gibi. 2014 seçimlerinde kendi tabanını yansıtan doğru bir adayla yola çıkan MHP milliyetçi oyları bünyesinde tutarak, son yıllardaki en yüksek oy oranını yakalamıştı. Milliyetçi oyların MHP’de kalması sonucu, AK Parti ile CHP yarışta baş başa kalmış ve Mehmet KOCATEPE’nin farkı ile AK Parti seçimi rahat kazanmıştı. 5 yılda çok şey değişti. MHP’nin içinden yeni bir parti çıkmış ve son genel seçimlerde milliyetçi oylar ikiye bölün...
 • 3 Dönem Başkanlık Yapan Demir, Ardanuç’a Dördüncü Dönemde Ne Verebilir?

  21 Mart 2019 Köşe Yazıları, Tolga Gül

  Yerel seçim gündem yorumlarımıza devam edelim. Bugün ki gündem konum Ardanuç. Ardanuç ilçesine beş yıl önce yerel seçim öncesinde gittiğimde ilçede görüştüğüm insanlara sürekli olarak sorduğum soru şu idi: 2 Dönem belediye başkanlığı yapmış bir ismin yaptığı hizmetleri beğeniyorsanız oy verirsiniz. Beğenmiyorsanız da vermezsiniz. 2 Dönem başkanlık yapmış bir kişiye siyasi sebeplerle oy verilmez. Memnun iseniz oyunuzu verirsiniz. Memnun olmayıp sırf siyasi sebeplerle oy veriyor iseniz o vakit ilçenize dair eleştiride bulunma hakkınız bulunmaz. ...
 • El-Mecid (المجيد)

  20 Mart 2019 Erhan Kırmızı, Köşe Yazıları

  Mecid, mecd sıfatına sahip olan demektir. Mecd de büyüklük, genişlik, bolluk ve üstünlük ifade etmektedir. Allah (c.c.)’un zatı en yücedir. Bütün fiilleri güzeldir. Zatın yüceliği ile fiillerinin güzelliği bir araya geldiğinde mecd ortaya çıkar. Sözlükte "asil, şerefli ve seçkin olmak" anlamındaki mecd (mecade) kökünden türeyen mecid "asil, şerefli, cömert olan" demektir. Aynı kökten türeyen macid de bu manaya gelmekle birlikte sıfat-ı müşebbehe olan mecidin daha zengin içerikli olduğu kabul edilir. Mecid, Macid ile birlikte aynı anlama gelme...