logo

“Eski ÇED Yeni ÇED Raporu Diye Sunulmuştur”

Yeşil Artvin Derneği Üyesi Çevre Gönüllüsü Erol Çağal Artvin kamuoyunun son bir aydır en önemli gündem maddelerinden biri olan Certtape Bakır ve Altın Madeni projesi kapsamında ilgili maden şirketinin hazırladığı yeni ÇED raporu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni ÇED raporunun daha önce Rize İdare Mahkemesince iptal edilen ÇED raporundan hiç bir farkı olmadığını dile getirdi. Eski ÇED raporunda yer alan pek çok şeyin hiç değiştirilmeden aynen yeni ÇED’te de yer aldığını ifade eden Çağal insanların bu binlerce sayfalık raporu okumayı üşendiği için ÇED’in içeriğiyle ilgili fikir sahibi olmadığını kaydetti.

2014 yılında Rize İdare Mahkemesince verilen iptal kararını hatırlatan Erol Çağal kamuoyuyla şu bilgileri paylaştı.

2014 yılında Rize İdare Mahkemesince Verilen İptal Kararı

“T.C, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ÇED Olumlu Karan için; yürütülmesinin durdurulması istemi ile Rize İdare Mahkemesi’nin 2013/484 esasına kayden bakanlık aleyhine dava açılmıştır. Açılan davada; Ek-25′ de verilen Teknik Bilirkişi Raporunda belirtilen hususların ÇED Raporunda irdelenmemesi, gerekçe gösterilerek ÇED Olumlu Kararı hakkında 20.11.2014 tarihinde mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma ve akabinde 24.12.2014 tarihinde aynı gerekçelerle iptal kararı verilmiştir. Rize İdare Mahkemesi 2013/484 esas nolu dosyasından verilen karar örnekleri ekte verilmektedir.

Projenin süresi ilk iki yıl hazırlık ve ön çalışma olmak üzere toplamda 14 yıl olarak alınmıştır. İşletilebilir rezerv ve yıllık üretim miktarına göre projenin süresi belirlenmiştir. Bu süre sonunda ekonomik çalışma imkânlarının sağlanması halinde temdit talebinde bulunulacaktır.

Kırma- Eleme Tesisi eski ÇED’in aynısıdır. Bu makinene burada çalışınca bütün orman yok olacaktır.

Kırma- Eleme Tesisi Cerattepe Bakır Madeni projesi kapsamında kullanılacak olup, proje ömrü tamamlandıktan sonra sökülerek proje sahası rehabilite edilecektir. Kırma -Eleme tesisi ile ilgili ayrıntılı bilgi Bölüm 2.1.4.1. Kırma-Eleme Tesisi başlığı altında verilmiştir

Buda eski ÇED’in aynısıdır. Çıkan pis su Hatila Deresine akıtılıp oradan da Baraj Gölüne gelecektir.

Söz konusu sular Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Su Ürünleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak arıtılarak tesiste kullanılacak. Kullanılmayan kısım olması durumunda gerekli izinler alınarak Gavur Deresine Deşarj edilecek.

Teleferik Hattı Yapılacak Ama Bozulduğu Zaman Eski ÇED’de Söylendiği Gibi Zeytinlik Yolu Kullanılacaktır

Madencilik- Esas Madenin Kafkasör Mevkisinde Olduğunu Apaçık Yazmıştır

İçerdiği polimetal maden yatakları ve zuhurları bakımından (bakır-kurşun-çinko-altın-gümüş) ülkemizin en önemli metalojenik kuşaklarından birini oluşturan ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Artvin ili, metalik maden yatakları ve zuhurları bakımından oldukça zengindir. MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 72 adet metalik maden ye 9 adet endüstriyel hammadde yatak ve zuhuru tespit edilmiştir.

Bölgedeki en önemli altın yatağı Cerrattepe-Kafkasör Altın yatağıdır. En önemli bakır-kurşun-çinko yatağı Murgul ilçesinde bulunmaktadır.

Artvin nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 26’lık bir bölümü hiçbir sağlık güvencesinden yararlanamamakta ve bir kısmı da aldığı sağlık hizmetlerinden memnun kalmamaktadır. Sağlık sisteminde en önemli pay tedavi edici hizmetlere ayrılmakta, koruyucu hizmetlere yeterli pay ayrılamamaktadır. Sürekli olarak tedavi edici hizmetler ön plana çıkarılmaktadır.

Artvin’de Hiç Görülmemiş Bulaşıcı Hastalığın Kuduz Olduğu Yazılmaktadır

Artvin İlinde en sık görülen bulaşıcı hastalıklar Kuduz şüpheli ısırıktır, ikinci sırayı tüberküloz üçüncü sırayı ise Streptekok Anjin almaktadır. İshallerden korunmak için temiz su sağlanması ve kişisel hijyen kurallarına uyulması çok önemlidir, bu konular okul müfredat

Heyelanlar Kısmı Da Kısmında Eski çed’ın Aynısına Yer Verilmektedir

Bu Bölgenin Heyelan Bölgesi Olduğu İfade Ediliyor

Artvin il merkezi ve çevresinde gelişen heyelanlar andezit, bazalt, tüf ve kumtaşı, marn, kiltaşı, killi kireçtaşı ara seviyelerinden oluşan volkano-tortul istifin ayrışma ürünü olan ve kalınlığı ortalama 4-5 metreye ulaşan regolitler (zemin) içinde meydana gelmektedir. Yapılan incelemelerde bu tür zeminlerin kalınlığının yer yer 10 metreden fazla olduğu da gözlenmiştir. Bu tür ince taneli materyallerden oluşan zeminlerde kütle hareketleri genellikle su içeriğinin artmasına bağlı olarak gelişir. İl merkezi ve yakın çevresinde ince taneli pekişmemiş regolitik malzeme altında bulunan silttaşı, marn, kiltaşları ve tüfler geçirimsiz tabaka özelliğindedir. Yüzeyden yağışla süzülen sular tabandaki geçirimsiz kayaçlar üzerinde birikir. Bu birikme sonucunda geçirimsiz litoloji üzerinde bulunan zemin gözenekleri su ile dolar, bu su taneler arasında yağ gibi bir rol oynayarak taneleri birbirleri üzerinde kaymalarına neden olur. Bununla birlikte kil tabakalarına suyun girmesi, kısmen de olsa kilin şişmesine neden olarak kilin üzerindeki malzeme ile beraber kaymasını, kolaylaştırabilir. Tüm bu jeolojik faktörler, yüksek eğim ve yağış gibi faktörler düşünüldüğünde Artvin il merkezi ve yakın çevresi potansiyel heyelan bölgesi olduğu bilimsel bir gerçektir. Bununla birlikte meydana gelen heyelanlarda en büyük tetikleyici etkinin mühendislik prensiplerine dayandırılmayan inşaat temel kazılan olduğu da gözden kaçmamalıdır. İlde plansız inşaat kazı çalışmaları nedeniyle yılda birkaç kez büyük ve/veya küçük çaplı heyelana rastlanmaktadır.

Patlamalarda İçme Sularının Kirlenmemesi ve Yön Değiştirmemesi İçin Nasıl Tedbir Alınacak?

Ocakta gerçekleştirilecek patlatmaların neden olacağı titreşimlerin hızı patlatma noktasından 10 m sonra 1172 mm/sn iken, 50 m sonra, 89,23 mm/sn, 100 m sonra 29,44 mm/sn’dir. 150 m sonra da 15,390 mm/sn değerlerine düşecektir. Bu mesafelerde teorik olarak titreşim frekansları yüksektir (30-100 Hz). Bu frekans değerleri için hasar sınırlan da yüksektir. Amerikan Madencilik Dairesi kriterlerine göre bu sınır 30 mm/sn ve üstüdür. DIN 4150 normuna göre 20 mm/sn’den yüksek ve ÇGDYY’de ise 50 mm/sn ve daha yüksek değerler hasar oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu değerlendirme açısından bakıldığında arakat patlatmalarında kullanılacak 56,25 Kg anlık şarj değeri ile oluşacak titreşimlerin patlatma noktasına 200 m ve daha yakın yapı ya da birimlerde de hasar oluşturma potansiyeli düşüktür. Bununla birlikte patlatma yapılacak alana 200 metreden uzakta bulunan alanlarda bulunan kaya şevleri için herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bununla birlikte cevher sahasına 2 km mesafeden daha uzakta bulunan ve Artvin ili içme suyu ihtiyacını sağlayan kaynaklar patlatma faaliyetlerinden olumsuz etkilenmezler.

7 Göze Suyu Artvin’e Geldiyse Biz Niye Çamurlu Su İçiyoruz

Tablo 35 Artvin ili içme ve kullanma suyu kaynaklan ve bu kaynaklardan elde edilen su miktarları:

Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri,

Çalışma alanında yüzey ve yeraltısulan Çoruh Nehri ve yan kollarına drene edilmektedir. Alan morfolojik olarak 5 alt havzaya bölünmüştür.

Bu alt havzalar: Hatila Deresi Althavzası, Dalaget Deresi Althavzası, Fabrika Deresi Althavzası, Fıstıklı Deresi Althavzası, Şehitlik Deresi Althavzası’dır.

Nehir ve derelerden yeraltısuyuna çok az bir beslenim (0.06 km3/yıl) olmaktadır. Bu beslenim uzun süreli dengeli akım koşullarında yeraltısuyu sisteminden boşalımlarla dengelenmektedir. Yeraltısuyunun %93’lük kısmı Çoruh Nehri, Hatilla. Fabrika, Delagat Dereleri ile kaynaklara boşalmaktadır.

Olası Asit Maden Drenajı Gelişiminin Etkilerinin Araştırılması konusu da Eski ÇED’in Aynısıdır.

Bu çalışma kapsamında AMD oluşup oluşmayacağı araştırılmamış, AMD’nın gelişebileceği varsayılarak su kirliliği taşınım modeli kurulmuş, olası kirlilik durumunda havzada kirlenebilecek ve kirlilikten etkilenmeyecek alanlar yeraltı suyu akım modeli yardımıyla belirlenmiştir.

Jeolojik, Jeoteknik Ve Hidrojeolojik Raporunda belirtilen kirlilik etki alanının, cevherden başlayarak güneybatıdan kuzeydoğuya Artvin iline doğru olduğu anlaşılmaktadır. Fabrika Deresi’nin akış istikameti yönünde sağ kollan (güney kollan) olası kirlilikten etkilenmemektedir. Dolayısıyla Artvin ili içme ve kullanma suyu kaynaklanan madencilik faaliyetleri sonucu gelişebilecek olası kirlilikten etkilenmeyeceği görülmektedir. Tüm bilgilerden yola çıkarak, gelecekte Artvin ili içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla derin su kuyusuna ihtiyaç duyulması durumunda raporda gösterilen lokasyonlann uygun olduğu hidrojeolojik olarak belirlenmiş ve önerilmiştir.

Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu ve Diğer Sulak Alanlara Göre Konumu da Eski ÇED’in Aynısıdır

Cevher Alanının Fabrika Deresi Üzerinde Olduğunu Apaçık Yazıyor

Çalışma alanına en yakın yüzeysel su kaynağı Nazil Tepe’deki maden yerleşim alanından 4,5 km uzakta olan ve kuzeybatıya doğru olan Çoruh Nehri ‘dır. Çoruh Nehrinin çalışma alanındaki ana kollan Hatilla Deresi, Fabrika Deresi ve Dalaget Deresi’dir. Gavut Deresi, Hatilla Deresinin kolu olup çalışma alanındaki diğer bir yüzeysel su kaynağıdır. Nazil Tepe’deki maden yerleşim alanından 2 km uzakta ve kuzey batı yönünde akmaktadır. Nazil Tepe maden yerleşim alanı Hatilla Deresi ve Dalaget Deresi havzalarını ayıran sınır üzerinde bulunmaktadır. Bu yüzden maden faaliyetlerinin 4,3 hektarlık kısmı Hatilla Deresi havzasında iken, 1.79 hektarlık kısmı Dalaget deresi havzasında kalmaktadır. Cevher alanı Fabrika Deresi f Havzası’nda kalmaktadır.

İlk ÇED Raporunda ki Gibi Bütün Artvin Derelerinde Ki İçme Sularının Bozuk Olduğu İddia Ediliyor

Artvin Şehri içme ve kullanma suyu ihtiyacı Genya Dağı yüzey sularından elde edilmektedir. Çoruh Nehri, Hatilla Deresi, Dalaget Deresi, ve Fabrika Deresi su kalitesi düşük olduğundan bu amaçla kullanılmamaktadır. Genel olarak, dik eğimli arazi koşullan ve yerleşim amaçlı arazi kullanımı sebebi ile bu yüzey suları tarımsal amaçlı da kullanılmamaktadır.

Halkı Bilgilendirme Toplantısı Yapılmadığı Halde Eski ÇED’te ki Yazı Konulmuştur

HALKIN KATILIMI (Projeden Etkilenmesi Muhtemel Yöre Halkının Nasıl ve Hangi Yöntemlerle Bilgilendirildiği, Proje İle İlgili Halkın Görüşlerinin ve Konu İle İlgili Açıklamaların ÇED Raporuna Yansıtılması).

Proje ile ilgili olarak halkı bilgilendirmek amacı ile ÇED Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereği halkın görüş ve önerilerim almak proje hakkında yöre halkım bilgilendirmek üzere 19.06.2012 tarihinde Artvin ili, Merkez İlçesi, 7 Mart İlköğretim Okulu Salonunda saat 10:00’de “Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenmişi ve toplantıdan haberdar olunması amacıyla ulusal ve yerel gazetelerde gerekli ilanlar verilerek vatandaşlara duyurulmuştur.

Halkın katilimi toplantısı, yöre halkının projeye karşı tepkilerinden ve toplantıya katılıp bilgi almak istememelerinden dolayı gerçekleştirilememiştir.

Yeraltısuyu Seviyeleri De Eski ÇED’in Aynısı

Önceki hidrojeolojik çalışmalar sırasında, yeraltısuyu gözlemleri çoğunlukla kaynaklardan, gözlem kuyusuna dönüştürülen araştırma sondajlarından ve özel olarak açılan gözlem kuyularından gerçekleştirilmiştir.

Bu gözlemler cevher alanında yeraltı suyunun 80-90m, ana kayada ise 5-10m derinlikte olduğunu göstermektedir. Cevher alanındaki derin su seviyeleri yüksek hidrolik iletkenliğe sahip gossan birimi ve cevherin çevreleyen dikey faylar ile ilişkilidir. Kristal yapılı ana kaya gossan’a göre düşük hidrolik iletkenliğe sahip olduğu için, yeraltısuyu seviyelerinde daha sığ derinliktedir.

Çalışma alanında yeralüsuyu akımı maden sahasının içinde bulunduğu beslenim alanından geçici dere yatakları, Çoruh Nehri, Hatilla Deresi ve Gavur Deresi’ni kapsayan drenaj sistemine doğrudur. Cevher alanındaki yer altı suyu seviyeleri akımın Fabrika Deresine doğru olduğunu göstermektedir. (Şekil.6) Yatay hidrolik eğim beslenim alanının doğu ve güneyinde daha küçükken (örneğin: 0.3), beslenim alanının hatasında ve kuzeyinde daha yüksek hidrolik eğimler gözlenmektedir, (örneğin: 0.6). Doğudaki düşük hidrolik eğimler çevresine göre daha yüksek hidrolik iletkenliği olan Artvin Formasyonunda gözlenmektedir.

Heyelanlarda Eski ÇED’in Aynısıdır

Artvin ili ve yakın çevresindeki heyelan varlığım belirlemek amacıyla 2004 yılında Prof. V. Doyuran tarafından kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında proje alanı ve çevresinde hem eski hemde yeni şev hareketleri gözlenmiştir. Cerattepe ve Hatipoğlu Mevkiinde kavisli kayma yüzeylerinin eski heyelanlarının kalıntıları olduğu düşünülmektedir. Çanak görünümlü kayma yüzeylerinin olduğu bölgeler yoğun kozalak ağaçlan ile kaplanmıştır. En az 40-50 yaşındaki yaşlı ağaçların gövdeleri dik iken daha genç olan ağaçların gövdeleri eğimin yukarı yönüne doğru eğik durumdadır. Bu, devam eden yüzey akışlarını göstermektedir. Yüzey akışına ek olarak bölgede hem rotasyonel hem de yıkıntı ve kaya düşmeleri yaygın olarak vardır.

Topografya genelde kuzey, kuzeydoğu, ve güneydoğu yönlerine bakan dik 15-25 derecelik (%42) ve 25-35 derecelik (%30) şevlerde karakterize edilebilir. Şev duyarsızlıktan genelde 6 ila 25 derecelik eğimli şevlerde görülmektedir.

Belirgin iklimsel özellikler yüksek miktarda yağış, yumuşak kışlar ve yüksek bağıl nemliliktir. Yağışlar yıl boyunca düzgün dağılımlıdır ve yüksek kotlarda önemli miktarlarda kar birikmesi olur.

Çalışma sahası volkano-sedimentar birimlerle karakterize edilebilir. Bazik volkanikler en çok Cerattepe ve çevresindedir. Bu volkaniklerin bir bölümü ince dokulu, bozuşmuş toprak profilleri oluşturmuştur. Bu toprakların makaslama kuvvetleri düşüktür. Bu yüzden yüksek yağışlı dönemlerde heyelan oluşmasına yol açabilirler. Çoruh formasyonunda eskiden büyük kaymalar meydana gelmiş ve kayan yıkmtilar büyük bir alana dağılarak yerli kayanın üzerini kapatmıştır. Bu yıkıntı birikintileri daha yakın zamanlarda gerçekleşmiş olan rotasyonel kaymalar ve akışlarda rol oynamıştır. Yıkıntı malzemesinin kalınlığı 1 ila lOm arasında değişmektedir. Heyelan topağının birikintileri 6 ile 25 derecelik eğim gösteren şev duyarsızlıklarının yüksek olduğu arazileri oluşturmaktadır.

Eski heyelanların baş kısımlan (taç) yoğun kozalak ağaçlan ile kaplandığından duyarlı hale gelmiştir. Ancak kaymalann topuk kısımlan sığ ve/veya orta dereceli rotasyonel kaymalar ve akış şeklindeki şev hareketleri ile karaktezire edilmekte olduğundan duyarlı değildirler. Topuk kısımlarında yüzey ve yer altı suyu oluşmuştur. (Kaynaklar, membalar). Drenajı iyi olmadığından yıkıntı malzemesi suya doygun olarak kalmamaktadır. Bunun aktif şev hareketlerinin ana nedeni olduğuna inanılmaktadır. Bu bölgeler heyelan için en hassas yerdir.

Yüzeysel Su Kaynakları Dahi Hiç Değiştirilmeden Birinci ÇED’in Aynısıdır.

Çalışma alanında dere yataklarının bulunduğu toplam 60 km2 lik 5 adet alt havza belirlenmiş ve bu havzalardaki birim alan yüzey akım değeri 0.93 m3/s olarak hesaplanmıştır.

Artvin Şehri içme ve kullanma suyu ihtiyacı Genya Dağı yüzey sularından elde edilmektedir. Çoruh Nehri, Hatilla Deresi, Dalaget Deresi, ve Fabrika Deresi su kalitesi düşük olduğundan bu amaçla kullanılmamaktadır. Genel olarak, dik eğimli arazi koşullan ve yerleşim amaçlı arazi kullanımı sebebi ile bu yüzeysuları tarımsal amaçlı da kullanılmamaktadır.

Yüzeysel Su Kaynak Haritası:

Hidrolojik Özellikler: Birinci ÇED’de olduğu Gibi Maden Sahasının Fabrika Deresi Üzerinde Olduğu Yazılıyor

Çalışma alanına en yakın yüzey suyu kaynağı kuzeybatıya doğru akan Çoruh Nehri’dir. Çoruh Nehri’nin ana kollan ise Hatılla Deresi, Fabrika Deresi ve Dalaget Deresi’dir, Gavur Deresi ise Hatilla Deresinin bir koludur. Nazil Tepe maden yerleşim alanı Fıstıklı Deresi ve Dalagat Deresi havzalarını ayıran sınır üzerinde bulunmaktadır. Cevher alanı ise Fabrika Deresi Havzası içerisinde yer almaktadır (Harita 6).

Birinci ÇED’İN Aynısı Bütün Suların Temiz Olduğunu Yazıyor

Artvin’de proje alam yakın çevresinde bulunan Hatıla, Dalağet, Fabrika, Fıstıklı ve Şehitlik Derelerinin suyu içme suyu olarak kullanılmaktadır. Planlanan maden faaliyetlerinin 4.3 hektarlık kısmı H ati la Deresi Havzasında. 1.8 hektarlık kısmı Dalağet Deresi Havzasında ve cevher atanı ise Fabrika Deresi Havzasında yer almaktadır. Sözü geçen dere sularının içme ve kullanma suyu olarak Türk Standartlarına uygun olduğu birçok raporda belirtilmiştir.

Bilindiği gibi, özellikle masif sülfit yataklarına bağlı bakır cevherinin kükürt-sülfur miktarına bağlı asit maden sularının ağır metallerinin, düşük pH ile çözünerek yüzeysel ve/veya yeraltı sularına karışması büyük bir risk olarak görülür. Özellikle ortamda kırık ve fayların mevcudiyeti bu kirleticilerin yeraltı ve yüzey sularına karışma riskini arttırır. Bu süreç cevherin insan faaliyeti (sadece kazı ve nakliye) ile karşı karşıya kalması ile gelişmez (sadece hızlanır), çünkü doğal bir süreçtir.

Harita II incelendiğinde kirlilik etki alanının, cevherden başlayarak güneybatıdan kuzeydoğuya Artvin iline doğru olduğu anlaşılmaktadır. Fabrika Deresi’nin akış istikameti yönünde sağ kolları (güney kolları) olası kirlilikten etkilenmemektedir. Dolayısıyla Artvin ili içme ve kullanma suyu kaynaklarının madencilik faaliyetleri sonucu gelişebilecek olası kirlilikten etkilenmeyeceği görülmektedir. Tüm bilgilerden yola çıkarak, gelecekte Artvin ili içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla derin su kuyusuna ihtiyaç duyulması durumunda Harita 12’de gösterilen lokasyonların  uygun olduğu hidrojeolojik olarak belirlenmiş ve önerilmiştir. Bununla birlikte Zelosman Mevkii ve çevresinde ise yeni kuyu önerilmemektedir.

Bütün sular Kirleneceğinden Dolayı Zelosman Mevkii ve çevresinde ise yeni kuyu önerilmemektedir.

Artvin’de Su İhtiyacı Olduğu Halde Bu Su Niye Madenciye Verilecek

Yer altında iş makinelerinde, kırıcılarda, fan deliklerinde, püskürtme beton atılmasında ve diğer işlerde kullanılmak üzere su ihtiyacı olmaktadır. Su deposu Batı galeri girişinde bulunmaktadır. Kullanılan boru çapı 200 mm’dir. Yer altında en alt kota kadar temiz su hattı bulunmaktadır.

Yer altında kirli su 1569 kotunda biriktirilmekte ve buradan kendi cazibesinde Güney galerisinden tahliye olacaktır. Kullanılan boru çapı 200 mm’dir.

Yeni ÇED raporunda yer verilen kuş türlerinin Artvin ve Maden Sahasıyla alakası nedir.

Yeni ÇED  Raporu Dikkatlice okunduğunda birinci ÇED Raporunun iptaline sebep olan bütün maddelerin bulunduğu görülmektedir. Buna rağmen bu ÇED raporu ilgili kurum ve bakanlıklardan nasıl onay alıp kabul edilmiştir.”

 

 

Etiketler: » » » »
Share
868 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+2 = ?